כללי

אתר האינטרנט magnocube.co.il שפותח ומופעל על ידי חברת siteIT קידום ובניית אתרים, משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרי מגנוקיוב לציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: "האתר").
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. מאחר ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין הנהלת האתר, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון. רכישת המוצרים השונים על ידך באתר תהווה הסכמה מצדך לכל התנאים לביצוע העסקה הכלולים בתקנון. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש להימנע מביצוע רכישות באתר.

רכישה באתר

כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, זכאי לבצע הזמנה באתר.
הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל אדם המבצע הזמנה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת ההתחייבות הקבועות בתקנון זה.
מכירת מוצר כלשהו שהוזמן על ידך באינטרנט תותנה בכך שהמוצר שהוזמן קיים במלאי, בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף, ובכך שקיים אישור לביצוע העסקה באמצעות חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס. המכירה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצדך, ולצורך כך נציג מטעם האתר עשוי ליצור אתך קשר טלפוני.
במידה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי, הנהלת האתר לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהזמנת. במקרה כזה תשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, והנהלת האתר תזכה את כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, נבקשך להודיע על כך מידית להנהלת האתר, אשר תדאג לזיכוי מתאים.

הזמנת מוצרים באמצעות האתר

כדי להזמין מוצרים יש למלא את הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה: פרטי המזמין (כולל שם מלא, מספר ת.ז., כתובת ומספרי טלפון), כתובת למשלוח החבילה, צורת המשלוח המועדפת, ופרטי כרטיס האשראי.
תשומת לבך מופנית לכך שהגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח אליך בדואר אלקטרוני, אישור על קליטת ההזמנה. אישור זה מעיד רק על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ואינו מחייב את האתר לספק לך את המוצרים שהזמנת.
לאחר שהנהלת האתר תוודא חיוב האשראי , שהמוצרים שהזמנת קיימים במלאי ושיש בידיה את מלוא המידע הנדרש מבחינתה לבצע את העסקה, המוצרים יארזו וישלחו אליך.

הזמנות שגויות

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא יכולה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לאתר בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידך, תחויב בתשלום דמי המשלוח. לכן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

פרטיות

הפרטים שמסרת בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע של חברת siteIT, המפעילה את אתר מגנוקיוב. ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. siteIT מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים למעט לצורך קיום התחייבויותיה כלפיך במסגרת רכישותיך באתר, כגון העברת פרטים לעובדים או לקבלני משנה, כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או במוצרים המוצעים על ידי החנות, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות, כדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הניתנים במסגרתו. בנוסף, יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, siteIT לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אודותיך או את המידע שנאסף אודותיך בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים  שרכשת ו/או בגין כל שימוש אחר באתר, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרשנה לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבלנה התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדן בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין siteIT; (ג) אם siteIT תארגן את פעילותה במסגרת גוף אחר- תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף זה; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל siteIT כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במי מהן ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי siteIT ו/או מי מטעמה בקשר למסירת הפרטים כאמור.

siteIT נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, siteIT לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.

הנך רשאי בכל עת לפנות ל siteIT בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת: info@magnocube.co.il ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש siteIT.

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים שהזמנת תתבצע בהתאם לצורת המשלוח שבחרת במהלך ביצוע ההזמנה. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

ככל שצוין באתר כי המשלוח של המוצרים יעשה באמצעות דואר ישראל. יודגש כי מאחר ולהנהלת האתר אין שליטה כלשהי על דואר ישראל, היא אינה יכולה להיות אחראית לכל איחור בהגעה או כל תקלה אחרת הקשורה בהגעת המוצרים אליך במועד שנקבע לכך. לפיכך, אתה פוטר מראש את siteIT או מגנוקיוב מכל אחריות בעניין זה וכל טענה שתהיה לך בעניין זה תופנה על ידך אך ורק נגד דואר ישראל.
בדרך כלל, משלוח בדואר שליחים באמצעות דואר ישראל יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, המוצרים עשויים להיות מסופקים לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב. במקרה כזה, תימסר לך על כך הודעה.
המחירים של המוצרים כפי שהם מופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח. עלות זו תוסף בסוף ההזמנה ותצוין בסעיף נפרד. במקרה של מכירה בתשלומים, הנהלת האתר רשאית לגבות ממך את כל דמי המשלוח במועד החיוב הראשון.

מחירים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים בחנות מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
לתשומת ליבך: למרות שהנהלת האתר מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה הנהלת האתר תפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, תודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. במידה ולא תאשר זאת בתוך שלושה ימים – או במידה ותסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – הנהלת האתר לא תהיה חייבת לספקו, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת האתר. siteIT רשאית להציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

תנאי תשלום

הנהלת האתר תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת בתוספת דמי המשלוח באמצעות כרטיס האשראי שמסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב.
החיוב בפירוט החיובים בדו"ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: "MAGNOCUBE".
אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל. siteIT ראשית להציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים

אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת עד 14 ימים מיום קבלתם, וזאת רק בתנאי שלא פתחת את אריזתם המקורית. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם, בניכוי דמי משלוח.

מוצרים פגומים ואחריות

מוצרים פגומים יוחלפו במוצרים דומים. באם אין במלאי החנות מוצר זהה, יושב לך כל כספך. להסרת ספק, במקרה שרכשת מוצרים פגומים זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שמפורט לעיל.

אחריות

הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לנזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים. במקרה של מוצר פגום יחול האמור בסעיף 10.1 ["מוצרים פגומים ואחריות"] לעיל.
השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS). אתה מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות השירות, מגבלותיו או התאמתו לצורכך ודרישותיך.
הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע ו/או כי הגלישה באתר תתנהל כסדרה בלא הפסקות ו/או תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר ו/או שלא ייגרמו לך נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
הנהלת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). הנהלת האתר אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו.
מבלי לגרוע מהגבלת האחריות של האתר כפי שזו מצוינת בכל מקום אחר בתקנון זה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך ולא יישאו בכל נזק הנובע מעיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר, וכן לכל נזק עקיף, נזק תוצאתי או מיוחד שיגרם לך כמשתמש או שייגרם לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעותו – תהא עילת התביעה אשר תהא. בכל מקרה שבו הנהלת האתר תהא אחראית כלפיך בגין עילה כלשהי, כי אז אחריות זו תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל בגין המוצרים שרכשת.

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל.

שונות

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת האתר נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.
מובהר כי אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי הנהלת האתר.
רישומי המחשב של הנהלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
כתובת החברה שהיא הבעלים של האתר לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר הינה siteIT קידום ובניית אתרים, תל אביב. טלפון: 03-5465556; פקס: 03-6777347.
תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 17.11.14 וניתן לשינוי בכל עת על ידי הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת האתר מאחלת לך קנייה מהנה.